Versjon:1.0.1 – 30.07.2021

Vilkår for Eiendomspriser betaling

Betalingsløsningen på Eiendomspriser er et enkelt 1-klikk betalingssystem for digitalt innhold. Levering av innhold skjer umiddelbart ved kjøp. Transaksjonene på Eiendomspriser er gjerne mindre i verdi, og alt innhold blir derfor etterskuddsfakturert samlet senest etter 14 dager eller når du passerer 25 kr i bruk. Vi sender deg da en SMS med betalingsinformasjon, og du velger om du vil betale med Vipps eller Nettbank (bankinnskudd). Har du Vipps brukerkonto, er dette det enkleste.

Om betaling uteblir etter påminnelse ca. 7 dager etter forfall, vil konto stenges og det vil bli pålagt gebyr for gjenåpning (pt. 50 kr). Kontoer som blir, eller som vi mistenker blir misbrukt, vil stenges uten forvarsel.

  1. Du må være fylt 18 år for å bruke denne tjenesten
  2. Du aksepterer at vi varsler deg via SMS/telefon når utestående må betales (p.t. senest etter 14 dager eller når utestående er minst 25 kr), samt purring (p.t. 7 dager senere)
  3. Betaling skjer p.t. med Vipps, eller nettbank for de som ikke har Vipps
  4. Du aksepterer at vi kan stenge kontoen din uten forvarsel dersom den blir misbrukt
  5. Du aksepterer 50 kr i åpningsgebyr dersom betaling etter purring uteblir og kontoen din stenges
  6. Vi forbeholder oss retten til å kansellere eventuelle ubrukte klipp ett år (1) etter kjøpet
  7. Du aksepterer at Eiendomspriser kan kontakte deg ved behov i forhold til å kunne levere det som er bestilt
  8. Eventuelle tvister avgjøres etter norsk rett med Oslo som verneting
  9. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap og skade

Partene

Selger er Digitale Medier 1881, Postboks 382 Sentrum, 0102 Oslo, E-post: kundeservice@1881.no, Tlf: 8008 1881, Org nr 995 955 334, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Nettstedene som omhandles er eiendomspriser.no og 1881.eiendomsinnsikt.no.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Angrerett

Hvis kjøper angrer kjøpet av varen, må kjøper gi selger melding om angreretten innen 14 dager fra kjøpstidspunktet. Ved bruk av angreretten må kjøper enten sende en e-post til selgers kundeservice eller kontakte kundeservice via telefon. Det ønskes da opplyst bakgrunn for angring.

Kjøper kan på eiendomspriser.no se et eksempel på hva produktet h*n kjøper vil inneholde av informasjon. Eksempelet inneholder bolker/parametere med dummyvariabler. Disse dummyvariablene vil ved faktisk kjøp bli erstattet med reelle variabler tilpasset den respektive bolig/eiendom som søkes

Angrerett meldes til Kundeservice.
E-post: kontakt@opplysningen.no
Tlf: 22 55 10 20

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Mangler meldes til Kundeservice.
E-post: kontakt@opplysningen.no
Tlf: 22 55 10 20

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.